Privātuma Politika

2018-12-07 VERSIJA

Mēs rūpējamies par jūsu privātumu un personas datu drošību. Īstenojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko tiek atcelta Direktīva 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), mēs nodrošinām jums īpaši caurskatāmu un godīgu jūsu personas datu apstrādi. Šajā privātuma politikā jūs varat iepazīties ar savām tiesībām un saņemt informāciju par jūsu personas datu apstrādi. Jūsu personas datu pārzinis ir SIA „MIOLANS”, reģistrācijas Nr. 40103055064, adrese: Meža lela 4, Rīga, LV-1048, Latvija, kontakttālrunis: 67619130, e-pasta adrese: miolans@inbox.lv Par jūsu personas datu drošību rūpējas arī mūsu iecelts neatkarīgs datu aizsardzības speciālists, tālruņa numurs: 67619130, e-pasta adrese: miolans@inbox.lv.

1. KĀ MĒS ESAM MAINĪJUŠIES KOPŠ JAUNĀ LIKUMA STĀŠANĀS SPĒKĀ?

1.1. Kopš mūsu darbības sākuma mēs rūpējamies par jūsu personas datu drošību, tāpēc mūsu darbībā nav kardinālu izmaiņu. Pēc jaunās regulas stāšanās spēkā mums vajadzēja tikai papildināt jūsu tiesības ar jaunajām. Mēs turpināsim ievērot visus šos personas datu aizsardzības principus:

1.1.1. обрабатывать Персональные данные законным, честным и прозрачным образом (принцип законности, честности и прозрачности);

1.1.2. Personas datus vākt noteiktiem, skaidri definētiem un likumīgiem mērķiem un turpmāk neapstrādāt tos tādā veidā, kas nav savienojams ar šiem mērķiem (mērķa ierobežojuma princips);

1.1.3. Nodrošināt, lai apstrādājamie personas dati būtu adekvāti, piemēroti un tikai tādi, kuri vajadzīgi, lai sasniegtu mērķus, kuriem tie tiek apstrādāti (datu minimizācijas princips);

1.1.4. Nodrošināt, lai personas dati ir precīzi un nepieciešamības gadījumā atjaunināti; veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu to, ka personas dati, kas nav precīzi attiecībā pret to apstrādes mērķiem, nekavējoties tiek dzēsti vai laboti (precizitātes princips);

1.1.5. Personas datus glabāt tādā formā, lai datu subjektu identitāti varētu identificēt ne ilgāk, kā tas ir nepieciešams nolūkiem, kādiem personas dati tiek apstrādāti (uzglabāšanas ilguma ierobežošanas princips);

1.1.6. Personas datus apstrādāt tādā veidā, lai ar pienācīgiem tehniskiem vai organizatoriskiem pasākumiem nodrošinātu personas datu pienācīgu drošību, tai skaitā aizsardzību pret neatļautu vai nelikumīgu datu apstrādi, kā arī pret nejaušu zaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu (integritātes un konfidencialitātes princips).

2. KĀDUS PERSONAS DATUS PAR MANI JŪS NOTEIKTI NEVĀCAT UN NEAPSTRĀDĀJAT?

2.1. Mēs neapkopojam jūsu pārlūkošanas vēsturi trešo personu tīmekļa vietnēs un to nesaglabājam;

2.2. Mēs nenosūtām nekādus datus par jūsu pārlūkošanu mūsu vietnē, pēc kuriem varētu identificēt jūsu personu.

3. KĀDUS MANUS PERSONAS DATUS JŪS VĀCAT UN APSTRĀDĀJAT?

3.1. Mēs apkopojam un apstrādājam tikai adekvātus un atbilstošus jūsu personas datus, kuri ir nepieciešami, lai sasniegtu mērķus, kuriem tie tiek apstrādāti.

3.2. Personas dati, kurus mēs vācam un apstrādājam, kad jūs iepērkaties:

Datu nosaukums Vācamie un apstrādājamie personas dati Datu nosaukums
Pirkuma dati

Vārds, uzvārds, elektroniskā pasta adrese, tālruņa numurs, preces piegādes adrese (kad piemērojams), preces piegādes veids, maksājuma veids, maksājuma dati (ieskaitot bankas konta Nr.), trešo personu, kuras saņem preci/es, galvenā informācija.

Preču piegādes adresi lūdzam Jūs uzrādīt tikai tādā gadījumā, ja, veicot pasūtījumu, vēlaties, lai preces Jūsu ērtībai tiktu piegādātas uz norādīto adresi.

Veicot pasūtījumu, varat norādīt citu personu, kura saņems Jūsu iegādātās preces, ja tāda persona ir devusi savu piekrišanu. Sniedzot mums trešās personas, kas saņems preci, informāciju, Jūs apliecināt, ka Jums ir tādu personu piekrišana attiecībā uz viņu datu sniegšanu, izmantošanu un apstrādi.

Pirkuma dati
Reģistrācijas dati Obligātie reģistrācijas dati E-pasta adrese Reģistrācijas dati
Alternatīvie (Jūsu brīvprātīgi sniegtie) dati Vārds, Uzvārds, Tālruņa numurs, Piegādes adrese, bankas konta Nr.
Interneta veikala pakalpojumu izmantošanas dati Vārds, uzvārds, elektroniskā pasta adrese, Jūsu vēlmju saraksts, mūsu un Jūsu komunikācijas vēsture, tālruņa numurs, IP adrese, atstātā preču groza dati, Jūsu pirkuma dati, pasūtījumu vēsture, maksājumu vēsture. miolans.lv interneta veikala pakalpojumu izmantošanas dati
Sīkfailu dati Rīcības mūsu interneta veikalā vēsture Sīkfailu dati
Uzticamības dati Personas dati, kas saistīti ar Jūsu veiktajiem pasūtījumiem un to saņemšanu. Uzticamības dati
Analītiskie dati

Vēlamies, lai mūsu interneta veikala miolans.lv izmantošana Jums būtu pēc iespējas vienkāršāka un ērtāka, tāpēc pastāvīgi veicam savas darbības analīzi, kuras laikā analizējam un apstrādājam šos Jūsu personas datus:

pirkumu vēsture; pārlūkošanas mūsu interneta veikalā vēsture; maksājumu vēsture; atsauksmes par Jūsu pirktajām precēm; aptauju laikā sniegtās atbildes; Jūsu un mūsu savstarpējās komunikācijas vēsture, ieskaitot elektroniskās sarakstes un telefonsarunu ierakstus

Analītiskie dati
Personalizētie dati Vārds, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese, piegādes adrese, piegādes veidu vēsture, maksājumu veidu vēsture, pārlūkošanas mūsu interneta veikalā vēsture, pirkumu vēsture, IP adrese, iekārtu identifikācijas numuri.
Drošības dati

Attēls filmētajā materiālā, Jums apmeklējot mūsu tirdzniecības un preču saņemšanas vietas.

Videoierakstus pārskatām incidentu, zādzību vai citu noziedzīgu darbību gadījumā, lai aizstāvētu savas vai cietušo personu likumīgās intereses.

Drošības dati

4. AR KĀDU MĒRĶI JŪS VĀCAT UN APSTRĀDĀJAT MANUS PERSONAS DATUS?

4.1. Jūsu personas datus vācam tikai noteiktiem, skaidri definētiem un likumīgiem mērķiem un turpmāk neapstrādājam ar šiem mērķiem nesavienojamā veidā.

4.2. Pirkuma līguma noslēgšanas un pildīšanas nolūkā. Lai varētu Jums pārdot interneta veikalā miolans.lv Jūsu izvēlētās preces, mums ir nepieciešams apstrādāt šos Jūsu personas datus:

    Pirkuma dati.

Diemžēl, Jums nesniedzot šos personas datus, nevarēsim Jums pārdot preces, jo šo datu apstrāde mums ir būtiska līguma noslēgšanai un pildīšanai, tāpat saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem, kas reglamentē internetā veicamos norēķinus un grāmatvedības uzskaites kārtošanu, šo datu apstrāde ir mūsu pienākums.

4.3. Lai sniegtu Jums plašākas iespējas izmantot mūsu sniedzamos pakalpojumus, uz pakalpojuma līguma pamata, t.i., uz interneta veikala miolans.lv izmantošanas līguma pamata, apstrādājam šos Jūsu personas datus:

  • Reģistrācijas dati;
  • Interneta veikala miolans.lv pakalpojumu izmantošanas dati.

4.4. Lai individuāli sniegtu Jūsu saskaņā ar pakalpojumu Līgumu pasūtītos pakalpojumus, taupītu Jūsu laiku un ar automatizētiem līdzekļiem konkrēti noteiktu Jūsu iecienītās un Jums aktuālās preces, ar mērķi sniegt Jums individualizētus piedāvājumus, apstrādājam šos Jūsu personas datus:

  • Atjauninājumu dati;

Vispārēju un individualizētu piedāvājumu nolūkā Jūsu personas datus apstrādājam, tikai Jums pasūtot jaunumu vēstuļu pakalpojumu.

Jums ir tiesības jebkurā brīdī atteikties no pasūtītā pakalpojuma. Atteikties no pakalpojuma varat, sūtot mums savu atteikumu rakstiski uz elektronisko pastu seifi@miolans.lv vai personīgajā kontā atjaunojot savu pasūtīto pakalpojumu paketi.

4.5. Uzticamības novērtēšanas nolūkā apstrādājam šos Jūsu personas datus:

  • Uzticamības dati.

4.6. Vēlamies, lai mūsu interneta veikala miolans.lv izmantošana būtu pēc iespējas vienkāršāka un ērtāka, tāpēc pakalpojumu uzlabošanas nolūkos veicam pastāvīgu savas darbības analīzi, kuras laikā analizējam un apstrādājam šos Jūsu personas datus:

  • Sīkfailu dati;
  • Analītiskie dati.

4.7. Jūsu lūgumu un jautājumu izskatīšanas nolūkā apstrādājamie Jūsu personas dati:

Lai sniegtu Jums kvalitatīvus pakalpojumus un nodrošinātu visaptverošu apkalpošanu, Jūsu personas datus, kas norādīti šīs privātuma politikas 3.2. punktā, apstrādājam arī Jūsu jautājumu un lūgumu izskatīšanas nolūkā.

5. VAI ES VARU NEPIEKRIST SAVU PERSONAS DATU APSTRĀDEI UN TOMĒR IZMANTOT miolans.lv E-VEIKALU?

5.1. Jūs vienmēr varat nepiekrist Jūsu personas datu apstrādei, kas notiek uz Jūsu piekrišanas pamata. Taču bez pasūtījuma īstenošanai obligātajiem datiem pabeigt pirkumu nav iespējams, jo mēs nevaram izpildīt tādu pasūtījumu.

6. KAM TIEK NODOTI MANI PERSONAS DATI?

6.1. Personas dati tiek nosūtīti tikai uzticamām trešajām pusēm, ar kurām mēs esam noslēguši līgumu, un tikai tādā apjomā, kāds nepieciešams pakalpojuma sniegšanai. Lai nodrošinātu jums atbilstošus pakalpojumus, mēs nosūtām jūsu personas datus šiem saviem darbiniekiem un partneriem:

6.1.1. kurjerpakalpojumu sniedzējiem, kuri piegādā preces Jums par Jūsu norādītajām adresēm;

6.1.2. garantijas pakalpojumu sniedzējiem;

6.1.3. meistara pakalpojumu sniedzējiem;

6.1.4. mārketinga pakalpojumu sniedzējiem.

6.2. Jūsu personas datus sniedzam arī:

6.2.1. Tiesībaizsardzības iestādēm Latvijas Republikas tiesību aktu noteiktajā kārtībā;

6.2.2. Valsts iestādēm un tiesām, ja šāds pienākums ir paredzēts piemērojamajos tiesību aktos.

7. CIK ILGI TIEK GLABĀTI MANI PERSONAS DATI?

7.1. Jūsu personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik tas nepieciešams, lai izpildītu preču pirkuma līgumu, bet ne mazāk, kā to nosaka mūsu darbību regulējošie tiesību akti. Jūsu personas dati, kuri tiek apstrādāti uz Jūsu piekrišanas pamata, tiek apstrādāti un glabāti līdz Jūsu piekrišanas atcelšanas dienai.

8. KĀ ES VARU PIEKĻŪT SAVIEM PERSONAS DATIEM, KURI TIEK APSTRĀDĀTI?

8.1. Jums ir tiesības iepazīties ar jūsu personas datiem, kurus mēs apstrādājam. Saviem personas datiem, kurus mēs apstrādājam, jūs varat piekļūt šādos veidos:

8.1.1. В своем личном аккаунте miolans.lv Вы можете скачать обрабатываемые нами Ваши персональные данные;

8.1.1. Atsūtot pieprasījumu mums uz e-pastu: seifi@miolans.lv ;

8.1.2. Paziņojot mums pa tālruni: 67619130

8.1.3. Ierodoties mūsu atrašānas vietās.

9. KĀ ES VARU MAINĪT/PRECIZĒT SAVUS PERSONAS DATUS?

9.1. Ja konstatējat, ka jūsu personas dati ir neprecīzi vai nepilnīgi un vēlaties tos mainīt vai precizēt, to var izdarīt šādos veidos:

9.1.1. Savā personīgajā kontā profila rediģēšanas vidē

MANS PROFILS ---> REDIĢĒT PROFILU

9.1.2. Atsūtot pieprasījumu mums uz e-pastu: seifi@miolans.lv ;

9.1.3. Paziņojot mums pa tālruni: 67619130;

9.1.4. Ierodoties mūsu tirdzniecības vietās.

10. VAI ES VARU PIEPRASĪT IZDZĒST MANUS PERSONAS DATUS?

10.1. Jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs vairs neapstrādājam jūsu personas datus un tos dzēšam. Jūsu personas dati tiks dzēsti pēc jūsu pieprasījuma saņemšanas.

10.2. Diemžēl jūsu personas dati netiks dzēsti no mūsu datubāzes, ja pēc jūsu pieprasījuma saņemšanas mēs konstatēsim, ka:

10.2.1. Jūsu personas dati ir vajadzīgi, lai sasniegtu mērķus, kuriem tie tika apkopoti vai apstrādāti;

10.2.2. Jūs neesat atcēlis savu piekrišanu jūsu personas datu apstrādei;

10.2.3. Jūs nepiekritāt jūsu personas datu apstrādei, taču šāda apstrāde ir nepieciešama mūsu likumīgo interešu dēļ;

10.2.4. Apstrādāt jūsu personas datus mums uzliek par pienākumu Eiropas Savienības un valsts tiesību akti.

10.2.5. Mums ir jāapstrādā jūsu dati likumisku prasību piemērošanas, izpildes vai aizstāvības dēļ.

10.3. Pieprasījumu dzēst savus personas datus jūs varat iesniegt šādos veidos:

10.3.1. Jūsu personīgajā miolans.lv kontā;

10.3.2. Atsūtot pieprasījumu mums uz e-pastu: seifi@miolans.lv ;

10.3.3. Paziņojot mums pa tālruni: 67619130;

10.3.4. Ierodoties mūsu tirdzniecības vietās.

11. VAI ES VARU IEROBEŽOT TIESĪBAS APSTRĀDĀT MANUS PERSONAS DATUS, KĀ TO IZDARĪT?

11.1. Jums ir tiesības ierobežot mums iespēju apstrādāt jūsu personas datus. Ja ierobežosiet jūsu personas datu apstrādi, mēs ar jūsu personas datiem vairs neveiksim nekādas darbības, izņemot personas datu glabāšanu. Personas datu apstrādi jūs varat ierobežot, ja ir vismaz viens no šiem nosacījumiem:

11.1.1. Jūsu personas dati ir neprecīzi (šajā gadījumā personas datu apstrādes darbības aprobežosies ar datu precizitātes pārbaudi);

11.1.2. Jūsu personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, bet jūs nepiekrītat dzēst savus datus;

11.1.3. Jūsu personas dati ir vajadzīgi, lai izteiktu, izpildītu vai aizsargātu juridiskās prasības.

11.1.4. Jūsu personas dati tiek apstrādāti, neskatoties uz jūsu iebildumiem pret šādu personas datu apstrādi (datu apstrāde tiks ierobežota uz šī pamata, līdz mēs pārbaudīsim, vai iemesli, kuru dēļ mēs apstrādājam jūsu personas datus, ir prioritāri salīdzinājumā ar jūsējiem).

11.2. Jūs varat ierobežot savu personas datu apstrādi šādos veidos:

11.2.1. Iesniedzot mums pieprasījumu, izmantojot jūsu personīgo miolans.lv kontu;

11.2.2. Atsūtot pieprasījumu mums uz e-pastu: seifi@miolans.lv ;

11.2.3. Paziņojot mums pa tālruni: 67619130;

11.2.4. Ierodoties mūsu tirdzniecības vietās.

12. VAI ES VARU ATSAUKT SAVU PIEKRIŠANU UN KĀ TO IZDARĪT?

12.1. Savu piekrišanu personas datu apstrādei jūs varat atsaukt jebkurā laikā. Savu piekrišanu varat atsaukt vairākos veidos:

12.1.1. Savā personīgajā kontā profila rediģēšanas vidē

MANS PROFILS ---> REDIĢĒT PROFILU ---> izņemiet ķeksīti lodziņā, kur atzīmēta Jūsu piekrišana.

12.1.2. Atsūtot pieprasījumu mums uz e-pastu: seifi@miolans.lv ;

12.1.3. Paziņojot mums pa tālruni: 67619130;

13. KAS IR TIESĪBAS UZ DATU PĀRNESAMĪBU? KĀ VARU TĀS IZMANTOT?

13.1. Tiesības uz datu pārnesamību nozīmē, ka jums ir tiesības saņemt sistematizētā, vienkārši lietojamā, datorlasāmā un savstarpēji izmantojamā formātā tos jūsu iesniegtos personas datus, kurus mēs apstrādājam ar automatizētiem līdzekļiem. Ja ir tehniskas iespējas un pēc jūsu pieprasījuma šie dati var tikt tieši nosūtīti citai jūsu norādītai personai.

13.2. Pieprasījumu saņemt vai pārsūtīt personas datus sistematizētā formātā jūs varat iesniegt šādos veidos:

13.2.1. Izmantojot jūsu personīgo miolans.lv kontu;

13.2.2. Atsūtot pieprasījumu mums uz e-pastu: seifi@miolans.lv ;

13.2.3. Pieprasījumu paziņojot mums pa tālruni: 67619130;

13.2.4. Ierodoties mūsu tirdzniecības vietās.

14. KĀ ES VARU IESNIEGT PIEPRASĪJUMU PAR SAVU TIESĪBU ĪSTENOŠANU?

14.1. Pieprasījumus saistībā ar jūsu personas datu apstrādi jūs varat iesniegt šādos veidos:

14.1.1. Izmantojot jūsu personīgo miolans.lv kontu;

14.1.2. Atsūtot pieprasījumu mums uz e-pastu: seifi@miolans.lv ;

14.1.3. Pieprasījumu paziņojot mums pa tālruni: 67619130;

14.1.4. Ierodoties mūsu tirdzniecības vietās.

14.2. Savā sistēmā jūsu identifikāciju mēs veicam pēc jūsu e-pasta adreses. Iesniedzot mums pieprasījumu vienā no norādītajiem veidiem, vienmēr norādiet savu e-pasta adresi, par kuru ievākta informācija. Ja nenorādīsiet e-pasta adresi vai ja tā nesakritīs ar pieprasījuma iesniedzēja personisko e-pasta adresi, mēs nevarēsim jūs pareizi identificēt un sniegt pieprasīto informāciju vai izpildīt jūsu pieprasījumu.

14.3. Jūsu ērtībai pieprasījumu formas atradīsiet, piesakoties sava personīgā konta profila rediģēšanas vidē.

14.3.1. Ja uzskatāt, ka jūsu tiesības ir pārkāptas, jūs varat sazināties ar Datu valsts inspekciju, lai aizsargātu savas tiesības.

15. KAS IR SĪKFAILI?

15.1. Sīkfaili ir mazi teksta faili, kuri tiek lejuplādēti jūsu ierīcē, kad jūs apmeklējat attiecīgo tīmekļa vietni. Sīkfaili palīdz mums atpazīt jūsu ierīci un palīdz mums uzlabot mūsu tīmekļa vietnes funkcionalitāti un atvieglot tās izmantošanu.

15.2. Uzziniet vairāk par sīkfailiem un to lietošanu Sīkfailu politikā